About training springer spaniels

Varje ras har sina unika egenskaper. Varje ras har avlats fram av ett särskilt ändamål. För oss är det lika viktigt att hunden ser ut som rasstandarden säger att den skall göra som att den beter sig som rasstandarden beskriver. Det hjälper inte om en kaffekopp ser ut som en espressokopp när den innehåller te – för då är det inte espresso utan pytte lite te. Inte heller hjälper det om temuggen innehåller espresso, för då blir det bara en massa starkt kaffe. Tänkt dig att du ska köpa en familjebil och det du kommer hem med är en Ferrari med traktor motor, ingen plats för barnen och inte kommer den framåt heller. Eller tvärt om du får en traktor med Ferrari motor... Falsk varubeteckning eller hur? Det är det rasstandarden är till för, att ange hur just den här rasen skall vara byggd för att fungera som det är tänkt. Nu är det ju levande varelser, så nej det blir inte alltid som man tänkt sig när man avlar, men målet är alltid att göra hundar som ser ut som (och där igenom har de exteriöra förutsättningarna att fungera som det är tänkt) och beter sig som rasstandarden beskriver. Så vad är då unikt för rasen...

Alla spaniels är stötande fågelhundar. Det betyder att de söker efter hönsfågel och småvilt inom hagelbössans avstånd (upp till 30 meter) och när de hittar det stöter de upp det. De stannar inte innan, säger inget utan får bara viltet på fötter eller vingar. Sen sätter den sig eller lägger sig ner, beroende på vad man tränat den till (sitta eller ligga är inget hunden gör utan träningshjälp och är inte en medfödd talang).

Springern är och skall vara ”The tallest and raciest of land spaniels”, med det menas att den är den till höjden största och elegantaste av landspaniels. Clumbern är tyngre, Sussex mer satt, Field mindre och Cockern minst. Cockern jagar i snårigare terräng och kommer in och under där springern inte kommer in. Clumbern är tyngre och kan pressa sig fram där vassen eller snåren kräver tyngd för att ta sig fram. Sussex skäller, så att du kan höra var den är trots att terrängen är tät eller snårig. Men i öppnare terräng skall springern vara snabbare än dem alla! Med öppnare terräng menar jag inte släta fält, för där är det inte tätt med fågel. På stora öppna fält flockas möjligen rapphönsen under hösten när det börjar bli kallt. Men i dikeskanterna, remisserna, buskagen och markerna mellan fälten, där hittar du hönsfågeln och där kommer spanieln till sin rätt.

Så Springern är helt enkelt snabbast – av alla landspaniels!

Springern är en jakthund för framför allt hönsfågel men även annat ätbart småvilt som kanin, hare, duva och skogsfågel. Den går att använda som kortstötande på rådjur, men lär sig då snabbt att gå större än vad som är önskvärt vid traditionell spanieljakt – och töjer man väl på gränsen för vad som är okej, ja då är det svårt att ta tillbaka den till ett snävare sök. Letar du en ren stöthund för rådjursjakt är troligen Wachteln mer rätt ras för dig. Men letar du efter en hund med stor fart för jakt på småvilt i remisser, snår och tätningar – ja då är springern troligen helt rätt för dig. 

Each breed has its unique characteristics. Each breed has been bred for a specific purpose. For us, it is equally important that the dog looks like the breed standard says that it should act as it behaves as the breed standard describes. It does not help if a coffee cup looks like an espresso cup when it contains tea - because then it is not espresso but a little tea. Nor does it help if the daytime contains espresso, because then it will only be a lot of strong coffee. Imagine that you are going to buy a family car and what you come home with is a Ferrari with tractor engine, no place for the kids and does not come forward either. Or, if you get a tractor with a Ferrari engine ... False commodity sign? That is what the breed standard is for, to indicate how exactly this breed should be built to function as intended. Now it is living creatures, so no it does not always become as you imagined when you breed, but the goal is always to make dogs that look like (and through that they have the external conditions to function as intended) and behave. as the breed standard describes. So what's unique about the breed ...

All spaniels are flushing birds. This means that they are looking for wild game bird and small game within the distance of the shotgun (up to 30 meters) and when they find it they flush it. They do not stop before, say nothing but only get the game on their feet or wings. Then it sits or settles down, depending on what you have trained it to (sit or lie is nothing the dog does without training and is not an innate talent).
The springer is and will be "The tallest and raciest of land spaniels", which means that it is the highest and most elegant of land spaniels. The Clumber is heavier, Sussex more sat, Field smaller and the Cocker least. The cockerel is hunting in harder terrain and comes in and under where the jumper does not enter. The clumber is heavier and can squeeze itself out where the reeds or strings require weight to travel. Sussex barks, so you can hear where it is despite the terrain being dense or obtrusive. But in open terrain, the runner should be faster than all of them! With open terrain I do not mean smooth fields, because there it is not tight with bird. On large open fields, the partridge may possibly flock in the fall when it starts to get cold. But in the ditches, the referrals, the bush and the fields between the fields, there you find the bird and there the spaniel comes to its right.
So the  Springer is simply the fastest - of all land Spaniels!

The Springer is a hunting dog for mainly game bird but also other edible small game such as rabbit, hare, pigeon and such. It can be used as a short flusher on deer, but then quickly learns to go wider than what is desirable in traditional spaniel hunting - and if you stretch the border  for what is okay, then it will be more than difficult to take it back to a narrower search. If you are looking for a pure hound for deer hunting, the Wachtel is probably the right breed for you. But you are looking for a dog with great speed for hunting small game in referrals of the field, dense bushes and thickets - well then the Springer Spanielis probably right for you.

 

Kennel Goldflames om att träna training Engelsk Springer Spaniel & Chesapeake Bay Retriever is about gun dogs and retrieving with information about puppies puppy valpar valp of ESS, English Springers Spaniels and Chesapeake Bay Retrievers. It is also about breeding, training, teaching, trimming, Field Trial training, showing, hunting over gun dogs at kennel Goldflames in Tranemo in Sweden. Sidan handlar om fågelhundar och retrievers födda eller tränade av oss på Kennel Goldflames vi har både Springer och Chessie och föder upp valpar eller valp av både ESS och Chesapeake. Men sidan handlar också om Martin och Robyn Cicci Adner, avel, uppfödning, träning, jakt, blogg, kurser, trimning, vårt trim, domare, utställning, jaktträning, spanieljakt, retrieverträning och jaktspaniels från Tranemo i Sverige.