About training a chesapeake bay retriever

They are not stubborn

  • A Labrador will happily be sent on a straight line with an out command, be stopped with a whistle, re called, stopped half way in, sent right , stopped another time and sent back to the line you began with, back to where you started. It will love that it solved the project.
  • A Golden will do the same and it will love that it helped you to solve the task, that you did something together, something with you.
  • A Chesapeake will do the job once, the next time it will do it slower. The third time it does nothing at all, because you are so mentally confused and vigilant that it is better to wait until you have made up your mind about what you really want (or the attack over over working everything has passed...).

It is not stupid, it is not stubborn nor sluggish, it is neither lazy or unwilling to work - but what it is, is energy-efficient and running in zig-zag over a field when you know where the dummy is, it is a waste of energy. Energy it may need when it is really needed. They did not retrieve for pleasure - it is a actual work tool and as such they work excellently. They are happy to work in teams, where dog A has a task and dog B has their. You as a driver have your task.
But running back and forth after a whistle, because it's beautiful to look up on, that is not really a Chessie.

They also notice what is important to you and when you become nervous, sharper or stressed and depending on what they think you need, they will act thenceforth. Some will try to calm everyone down, so the more pep talks you give, the more stressed you are and act - the slower the dog moves to calm you down. If you can just keep yourself calm patient and relaxed, that dog will work at a good pace. Others get sharper with your stress, get more concentrated and on the ball of their feet - but with those you will have to expect that they are just half-focused during your daily training. No it is not easy - but it is incredibly fun and if you can only start to think like a Chess, it is not complicated! 

De är inte tjuriga

  • En Labrador kan du skicka rakt ut på en linje, blås stopp, kalla in, stoppa igen, sända höger, stoppa och sen sända tillbaka på den linje du började. Den kommer älska att den löste projektet.

  • En Golden kan du göra samma sak med och den kommer älska att den hjälpte dig att lösa uppgiften tillsammans med dig.

  • En Chesapeake kommer göra jobbet en gång, nästa gång gör den det långsammare, sen gör den inget alls, för du är ju så mentalt förvirrad och velig att det är bättre att vänta tills du bestämt dig för vad du vill eller anfallet gått över...

Den är inte dum, den är inte trög, den är inte arbetsovillig – men den är energisnål och att springa i zig-zag över ett fält när jag vet var dummyn ligger, det är slöseri med energi. Energi den kan behöva när det verkligen gäller. De apporterade inte för nöjes skull – det är arbetsredskap och som sådana fungerar de utmärkt. De jobbar gärna i team, där hund A har en uppgift och hund B har sin. Du som förare har din uppgift. Men att springa hit och dit efter en visselpipa, för att det är vackert att titta på, det är inte på riktigt.

De märker också vad som är viktigt för dig och när du blir nervös, skärpt eller stressad och beroende på vad de tycker du behöver kommer de agera där efter. Vissa försöker lugna ner alla, så ju mer man peppar, stressar och agerar – ju långsammare rör sig hunden för att lugna ner dig. Kan du bara hålla dig helt lugn och stilla kommer den hunden jobba i bra tempo. Andra går igång på din stress, blir mer skärpta och på tå – räkna krasst med halvdant fokus på träning med den hunden. Ja det är inte helt enkelt – med det är otroligt roligt och kan man bara tänka som en Chess så är det inte komplicerat!

How does a Chessie think

 To train someone, regardless of who, race or species - one must first of all understand each other. They are not puppets, they think themselves and even if you are 100% sure where the deposit was and that the bird was a package - and your experienced Chesapeake insists on swimming 50 meters to the right of your mark. Then you can count on the dog probably being right. That it will actually find the bird right there. That it saw something you didn't see. They think and add themselves. For good and evil, even when it comes to hunting.

In 2003, 3700 CBRs were registered in the US, which is more than 140,000 fewer than the number of registered labradors the same year. From this one can read that it is easier to train a dog that does not think for yourself or questions your commands. If you give less thought through commands or absurd requirements - then you, as CBR owner, quickly will get to know it.

If you are not willing to compromise, you are not willing to choose your fighter but want a dog that sounds blind - so chessy is not for you. They are not robots, they do not sound without asking and you will not win all the battles.

But if you are flexible, you can take and dare you leave some of the decisions to your dog - then it is your race.


Att tänka som en Chesapeake

För att träna någon, oavsett vem, ras eller art - så måste man först och främst förstå varandra. De är inga marionetter, de tänker själva och även om du är 100% på var nerslaget var och att fågeln var ett paket - och din rutinerade Chessie envisas med att simma 50 meter höger om din markering. Då kan du räkna krasst med att hunden troligen såg något du inte såg och faktiskt kommer att hitta fågeljust där. De tänker och adderar själva. På gott och ont, även när det gäller annat än jakt.

År 2003 registrerades 3 700 CBR i USA, det är mer än 140 000 färre än antalet registrerade labradorer samma år. Av det kan man utläsa att - Av det kan man utläsa att det är lättare att träna en hund som inte tänker själv eller ifrågasätter dina kommandon. Ger du mindre genomtänkta kommandon eller krav - ja då får du som CBR ägare snabbt veta det.

Är du inte villig att kompromissa, är du inte villig att välja dina fighter utan vill ha en hund som lyder blint - då är chessien inte för dig. De är inte robotar, de lyder inte blindt och du kommer inte vinna alla strider.

Men är du flexiblel, kan du ta och ge och törs du överlåta lite av besluten till din hund - då är det din ras.

Kennel Goldflames page about training ,sida om att träna, Chesapeake Bay Retriever is about gun dogs and retrieving with information about puppies puppy valpar valp of ESS, English Springers Spaniels and Chesapeake Bay Retrievers. It is also about breeding, training, teaching, trimming, Field Trial training, showing, hunting over gun dogs at kennel Goldflames in Tranemo in Sweden. Sidan handlar om fågelhundar och retrievers födda eller tränade av oss på Kennel Goldflames vi har både Springer och Chessie och föder upp valpar eller valp av både ESS och Chesapeake. Men sidan handlar också om Martin och Robyn Cicci Adner, avel, uppfödning, träning, jakt, blogg, kurser, trimning, vårt trim, domare, utställning, jaktträning, spanieljakt, retrieverträning och jaktspaniels från Tranemo i Sverige