About Chesapeake Bay retriever

THE CHESAPEAKE BAY RETRIEVER

Chesapeake Bay Retrievers are strong, powerfully built gundogs standing anywhere from 21 to 26 inches at the shoulder, with females occupying the lower end of the range. A good-size male can weigh up to 80 pounds. The distinctive breed trait is a wavy waterproof coat that’s oily to the touch. Chessies are solid-colored, either "chocolate-y" brown, sedge (red-gold), or deadgrass (straw). The keen yellow-amber eyes draw attention to an eager, intelligent expression.  While the Chessie originated in the USA, he came from stock destined to sail from England. In the year 1807, an English brig wrecked off the coast of Maryland and crew and cargo were rescued by the ship Canton. Also rescued were two Newfoundland puppies, a dingy red dog named "Sailor," and a black bitch named "Canton." The two dogs, who turned out to be wonderful retrievers, were presented to the gentlemen who helped the shipwrecked, and many of the nondescript dogs used for retrieving in the area were bred to them, in addition to other outcrosses, such as the spaniels och hounds.

The breed's characteristics are specifically suited to enable the Chesapeake to function with ease, efficiency and endurance. In head, the Chesapeake's skull is broad and round with a medium stop. The jaws should be of sufficient length and strength to carry large game birds with an easy, tender hold. The double coat consists of a short, harsh, wavy outer coat and a dense, fine, wooly undercoat containing an abundance of natural oil and is ideally suited for the icy rugged conditions of weather the Chesapeake often works in. In body, the ake is a strong, well-balanced, powerfully built animal of moderate size and medium length in body and leg, deep and wide in chest, the shoulders built with full liberty of movement, and with no tendency to weakness in any feature, particularly the rear shall be strong and help the dog swimming with ease.

CHESAPEAKE BAY RETRIEVER

Chesapeake Bay Retrievers är starka, kraftigt byggda retrievers som blir mellan 53-66 cm höga. Tikar ligger mellan 53-61 cm. En hund av lagom storlek väger runt 30 kilo med ett spann på 25-36 kilo. Det utmärkande för rasen är en vågig vattentät päls som är lätt oljig när du rör vid den. Chessies är enfärgade, antingen "chokladigt" brun, sedge (rödguld) eller deadgrass (halm/vete). De intensiva gyllengula ögonen ger ett ivrigt & intelligent uttryck. Även om Chessie´s härstammar från USA, så kom dess ursprung från hundar ämnade för England. År 1807 gick en engelsk brigg på grund utanför Maryland, och besättningen och lasten räddades. Även två Lesser Newfoundlands/eller St Johns valpar räddades (den ras som ligger bakom både Labrador, Tollare, Golden & Flat bland annat) en smuts röd hane med som fick namnet "Sailor" och en svart tik vars namn var "Canton". De två hundarna, som senare visade sig vara utmärkta retrievers/apportörer,  gavs till den man som hjälpte det nödställda skeppet, och många av de hundarna som användes för att apportering i området parades med dessa, men även andra korsningar skedde med bland annat spaniels och hounds..

Rasegenskaperna ger hundar som arbetar med lätthet, effektivitet och uthållighet. En Chesapeake har bred och rund skall med ett mellan djupt stop. Käkarna ska ha tillräcklig längd och styrka för att bära stora fåglar med ett smidigt och lätt grepp. Den dubbla pälsen består av en kort, hård, vågig yttre lager och en tät, fin, underull som innehåller lagom mängd med naturlig oljighet för att vara vattenavstötande. Pälsen är idealisk för de isiga, tuffaa väderförhållandena, som Chesapeaken ofta arbetar i. Kroppen på en Chesapeake är stark, balansera, kraftigt byggd av måttlig storlek och medellång längd i kropp och ben. Djupet och bredden i bröstkorgen hjälper den i sitt arbete att ta sig genom is och tät vegetation, skuldrorna mdegered full rörelsefrihet och ingen tendens till svaghet i någon kroppsdel, särskilt bakstället ska vara starkt och medverka till utmärkt simteknik.

OUR DESCRIPTION OF THE CHESAPEAKE BAY RETRIEVER

  • A Labrador will be sent straight out on a line, then you blow stop, re call, stop again, send right, stop and then send back on the line where you started. It will love that it solved the project.
  • A Golden you can do the same with and it will love that it helped you solve the task together with you.
  • A Chesapeake will do the job once, the next time it does it slower, then it does nothing at all, because you are so mentally confused and vigilant that it is better to wait until you decided what you want or the attack has passed...

It is not stupid, it is not sluggish, it is not labor-intensive - but it is energy-efficient and running in zig-zag over a field when I know where the dummy is, it is a waste of energy. Energy it may need when it really applies. They did not retreave for pleasure - it is a "work tool" and as such they work excellently. They are happy to work in teams, where dog A has a task and dog B has his. You as a driver have your task.
But running here and there after a whistle, because it's beautiful to look up on, it's not really a Chessie thing. They also notice what is important to you and when you become nervous, sharper or stressed and depending on what they think you need, they will act out of that. Some try to calm you down, so the more pep talks you give, you stress and act out - the slower the dog moves to calm you down. If you can just keep yourself calm and still, that dog will work at a good pace. Others get sharper from your stress, get more tight and "on the balls of their feet" - with those you will have to expect that they are less than half-focused when doing everyday training . No it is not easy - but it is incredibly fun and if you can think like a Chessie, then it´s a lot less difficult!

Do you have a plan? Do you know why you are doing this? Have you split this goal in to the perfect pieces? If not do not try it on your Chesapeake! They have brain, the need to understand why and there has to be a point in doing this (more than to get them to obey) our you will fail. But if you are willing to work with a soft but independent individual, if you are willing to give as much as you take – if you have your goals set – you will have a buddy that will do anything for you. They are soft, they are easily trained, but not for more than two perhaps three repetitions. So you have to do it right and with in a few times they will have nailed it. But if you di not have the final goal set, then you will not be able to change the performance, it is nailed down to perfection already. So a sitting that is slightly diagonal will always be diagonal, a sloppy retrieve will stay sloppy the only thing that grows is the ability to do it for longer time and faster! So if you are willing to do it neatly, know where you want to go and are highly motivating – they are for you. If you are not, they will take charge and decide what have to be done and when, because they do not need you! They are independent and survive just fine with out you. So you need to create a bond, to make them need you when very young, to make a strong connection between the two of you – and you have some one who loves you fiercely with every ounce of their body.

VÅR BESKRIVNING AV CHESAPEAKE BAY RETRIEVERN SOM RAS

  • En Labrador kan du skicka rakt ut på en linje, blås stopp, kalla in, stoppa igen, sända höger, stoppa och sen sända tillbaka på den linje du började. Den kommer älska att den löste projektet.
  • En Golden kan du göra samma sak med och den kommer älska att den hjälpte dig att lösa uppgiften tillsammans med dig.
  • En Chesapeake kommer göra jobbet en gång, nästa gång gör den det långsammare, sen gör den inget alls, för du är ju så mentalt förvirrad och velig att det är bättre att vänta tills du bestämt dig för vad du vill eller anfallet gått över...

Den är inte dum, den är inte trög, den är inte arbetsovillig – men den är energisnål och att springa i zig-zag över ett fält när jag vet var dummyn ligger, det är slöseri med energi. Energi den kan behöva när det verkligen gäller. De apporterade inte för nöjes skull – det är arbetsredskap och som sådana fungerar de utmärkt. De jobbar gärna i team, där hund A har en uppgift och hund B har sin. Du som förare har din uppgift. Men att springa hit och dit efter en visselpipa, för att det är vackert att titta på, det är inte på riktigt. De märker också vad som är viktigt för dig och när du blir nervös, skärpt eller stressad och beroende på vad de tycker du behöver kommer de agera där efter. Vissa försöker lugna ner alla, så ju mer man peppar, stressar och agerar – ju långsammare rör sig hunden för att lugna ner dig. Kan du bara hålla dig helt lugn och stilla kommer den hunden jobba i bra tempo. Andra går igång på din stress, blir mer skärpta och på tå – räkna krasst med halvdant fokus på träning med den hunden. Ja det är inte helt enkelt – med det är otroligt roligt och kan man bara tänka som en Chess så är det inte svårt! Har du en plan? Vet du varför du gör det här? Har du delat upp detta mål i små perfekta bitar? Om inte, försök inte göra det med din Chesapeake! De har hjärna, behovet av att förstå varför och det måste finnas ett mål att göra detta (mer än att du vill få dem att lyda), annars kommer du att misslyckas. Men om du är villig att arbeta med en mjuk men självständig individ, om du är villig att ge minst lika mycket som du tar - om du har alla mål spikade - då kommer du att ha en kompis som gör vad som helst för dig.  De är mjuka, de är lättlärda, men inte för mer än två kanske tre repetitioner. Så du måste göra det rätt från början och efter några få gånger kommer de ha spikat det. Men om du inte har det slutliga målet, så kommer du inte att kunna ändra prestanda, det är redan naglat det till perfektion. Så ett sittande som är något snett kommer alltid att vara snett, en slarvig apport förblir slarvig, det enda som verkligen förändras är förmågan att göra det under längre tid och snabbare! Så om du är villig att göra det noga, vet vad du har för mål och är mycket motiverande - då är de den perfekta rasen för dig. Om du inte är det kommer de att ta hand om och bestämma vad som måste göras och när, för de behöver inte dig till den biten! De är oberoende och klarar sig alldeles utmärkt utan dig. Så du behöver skapa ett band för att få dem att se att de behöver dig när de är riktigt små valpar (för 12 veckors ålder), för att få en stark koppling mellan er två - och lyckas du har någon som älskar dig starkare än något annat med varje uns i kroppen.

Kennel Goldflames page about Chesapeake Bay Retriever för Springer Spaniel & Chesapeake Bay Retriever is about gun dogs and retrieving with information about puppies puppy valpar valp of ESS, English Springers Spaniels and Chesapeake Bay Retrievers. It is also about breeding, training, teaching, trimming, Field Trial training, showing, hunting over gun dogs at kennel Goldflames in Tranemo in Sweden. Sidan handlar om fågelhundar och retrievers födda eller tränade av oss på Kennel Goldflames vi har både Springer och Chessie och föder upp valpar eller valp av både ESS och Chesapeake. Men sidan handlar också om Martin och Robyn Cicci Adner, avel, uppfödning, träning, jakt, blogg, kurser, trimning, vårt trim, domare, utställning, jaktträning, spanieljakt, retrieverträning och jaktspaniels från Tranemo i Sverige.